ROZMRZNI! Vystúp z doby ľadovej a zmeň svoje okolie.

Grantové kritériá pre podanie žiadosti o podporu projektu.

Žiadateľ:

Neformálna skupina resp. projektový tím v počte 2 - 5 členov vo veku 15 - 30 rokov žijúcich alebo pôsobiacich v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Osoba zodpovedná za projekt musí byť staršia ako 18 rokov a nemusí byť súčasťou projektového tímu. Táto osoba bude však zodpovedná za financie a vyúčtovanie projektu. Darovaciu zmluvu bude podpisovať osobne pričom bude oboznámená s obsahom svojej zodpovednosti za projekt.

Skupina môže podať len jeden projekt.

Cieľová skupina projektu:

Ľudia žijúci a pôsobiaci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Maximálna výška podpory projektu:

333 €  (rozdeľujeme 2000 €)

Projekt:

Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v rôznych oblastiach ( kultúra, umenie, šport, vzdelávanie, úprava verejného priestranstva, zlepšovanie životného prostredia, občiansky aktivizmus a pod).

Projekt musí byť vypracovaný a podaný elektronicky, na základe formulára žiadosti, ktorý nájdete na stránke knzm.egrant.sk. Je potrebné sa na tomto portáli registrovať.

Termíny:

Uzávierka prijímania žiadostí je 26. mája 2013 do 24:00 hod (elektronicky). Nie je potrebné posielať ho poštou.

Projekt musí byť zrealizovaný v období od 1.6.2013 do 25.08.2013 a vyúčtovaný do 30. 8. 2013.

Konzultácie:

Každý projekt musí byť pred jeho podaním osobne konzultovaný!

Na konzultáciach sa musia zúčastniť minimálne 2 členovia projektového tímu. Konzultovať je možné v sídle Komunitnej nadácie Zdravé mesto na základe dohodnutého stretnutia.

Konzultovať je možné najneskôr 24. mája 2013 do 16.00.

Konzultácie si dohodnite na youthbank.magnet@gmail.com alebo 048/4156059

Grant môže byť určený na:

Materiálne zabezpečenie projektu ( farby, papier, spotrebný a tvorivý materiál)
Prenájom potrebný na realizáciu ( priestory, projektor, aparatúra)
Propagácia projektu (tlač, inzercia, výlep plagátov, poštovné, papier a pod.)
Cestovné ( nevyhnutné na realizáciu)               
Občerstvenie ( nevyhnutné na realizáciu) 

Grant nemôže byť použitý na:

Odmeny a honoráre
Stáže, výlety, študijné pobyty a štipendiá
Dlhodobé prenájmy a energie
Nákup technického a iného vybavenia
Podporu organizácie
Politické a náboženské účely

Formulár:

Projekt musí byť vypracovaný v on-line aplikácii, ktorú nájdete knzm.egrant.sk